Poleski Park Krajobrazowy

Brak pluginu Flash

 

Poleski_Park_Krajobrazowy

Szlak „Śladami wschodnio - słowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim”prowadzi przez Poleski PK jedynie w okolicy Lejna oraz wzdłuż jego zachodniej granicy, od Zienek do pól przed Górkami. Park powstał w 1983 r. Po zmniejszeniu powierzchni na korzyść Poleskiego Parku Narodowego obejmuje 5 113 ha. Rozczłonkowany na 6 niewielkich enklaw, wraz, z Parkiem Krajobrazowym Pojezierze Łęczyńskie, stanowi strefę buforową zabezpieczającą park narodowy przed wpływem niekorzystnych dla przyrody czynników zewnętrznych. Park obejmuje głównie płaskie tereny, na których wysokości względne nie przekraczają 20 m. Krajobraz charakteryzuje mozaika pól, łąk i lasów, wraz z dużym udziałem terenów podmokłych. W granicach parku znajduje się zamienione na zbiornik retencyjny jez. Wytyckie (550 ha) i cenny kompleks stawów rybnych koło Starego Brusa. Lasy zajmują ok. 40% pow. parku i zbudowane są głównie z młodych drzewostanów na zróżnicowanych wilgotnościowo siedliskach borowych. Często spotykane są również olsy oraz zarośla łozowe i brzozowe, wykształcające się na przesuszonych przez melioracje glebach.